مشاورین برگزیده

ملیحه یوسف آبادی

مشاور متخصص مرکز IPCC
ملیحه یوسف آبادی

نازنین تاشگر

مشاور متخصص مرکز IPCC
نازنین تاشگر

مجتبی کبورانی

مشاور متخصص مرکز IPCC
مجتبی کبورانی

محمد حسن عابدی

مشاور متخصص مرکز IPCC
محمد حسن عابدی

فرناز مخلصي

مشاور متخصص مرکز IPCC
فرناز مخلصي

مریم افتخاری

مشاور متخصص مرکز IPCC
مریم افتخاری

علي محسني

مشاور

علي محسني

مشاور متخصص مرکز IPCC
علی محسنی

داود رمضانی

مشاوره

داود رمضانی

مشاور متخصص مرکز IPCC
داود رمضانی

مهرنوش اسلامی

مشاور متخصص مرکز IPCC
مهرنوش اسلامی

فرزانه سبوحی

مشاور متخصص مرکز IPCC
فرزانه سبوحی

آرمیتا فرج پور

مشاور متخصص مرکز IPCC
آرمیتا فرج پور

حمید رضا فرقانی نژاد

مشاور متخصص مرکز IPCC
حمید رضا فرقانی نژاد

مژگان هاشمی

مشاور متخصص مرکز IPCC
مژگان هاشمی

فرزاد لاهوت

مشاور متخصص مرکز IPCC
فرزاد لاهوت

علیرضا خدایی

مشاور متخصص مرکز IPCC
علیرضا خدایی

فاطمه نادری

مشاور متخصص مرکز IPCC
فاطمه نادری

ابراهیم حاج خان میرزای صراف

مشاور متخصص مرکز IPCC
ابراهیم حاج خان میرزای صراف

یداله قاسمی گوربندی

مشاورمتخصص مرکز IPCC
یداله قاسمی گوربندی

حسین روئین

مشاور

حسین روئین

مشاور متخصص مرکز IPCC
حسین رویین

مهرداد عیوض پور

مشاور متخصص مرکز IPCC
مهرداد عیوض پور