حمید رضا فرقانی نژاد

مشاور

حمید رضا فرقانی نژاد

مشاور

شماره عضویت : 7489049305687079

بخش تخصصی : در بخش ایمنی پروژه ای و حمل و نقل ریلی و جاده ای