یداله قاسمی گوربندی

مشاور

یداله قاسمی گوربندی

مشاور

شماره عضویت : 9732989574503712

بخش تخصصی : مدیریت ، عمران، کشاورزی بانکداری