اخبار صنعت

The High Five

ارسال شده درمی 4, 2019 » توسط ‪: » دسته بندی ها: اخبار صنعت » (۰) دیدگاه

The slapping of the raised right hand with the open palm of another person’s right hand is a pervasive gesture in American culture that indicates enthusiastic approval and acceptance of a deed or incident . This gesture may have sprung from the old roman gesture of raising the right arm in praise or tribute to the emperor.

 

 

بالا بردن دست

بالا بردن کف دست راست و زدن ان به کف دست راست دیگری حالت نافذی در فرهنگ آمریکایی است کهنشان دهنده ی تایید اشتیاق و پذیرش یک حقیقت یا رویداد میباشد. این حرکت ممکن است از حات روم قدیم یا بالا بردن دست راست به نشانه ی تحسین یا احترام به امپراتور سر چشمه گرفته باشد

منبع:101 داستان

جهت ثبت نام به سایت زیر مراجعهنمایید .
kishtech.ir

درباره مرضیه مطلق

ارسال نظر

شما ابتدا باید عضو شوید و سپس یادداشت خود را ارسال کنید.